پایگاه خبری تحلیلی رسا نشر
صدای رسای مردم ایران
مرور برچسب

اپلیکیشن رمراز

بررسی اپلیکیشن رمراز؛آیا رمراز همان رمالی و دعا نویسی است؟؟

اپلیکیشن رمراز هرچه که هست مسلما درمان درد هیچکس نیست و برنامه ایست که فقط برای سازندگان آن سود آوری دارد. همانگونه که شعور امروز دیگر رمالی و دعانویسی را کاری کذایی و باطل می داند ، این برنامه هم نمی تواند علیرغم اینکه ظاهرش را مدرن کرده چاره ی کار کسی باشد. رمراز همان رمالی و جادوگری است که تورش را برای انسان های ساده و در عین حال درمانده پهن…